რეგისტრაცია

საიტზე დასარეგისტირებლად შეავსეთ შემდეგი ფორმა.

Щелкните здесь, если вы уже зарегистрированы в качестве пользователя этого или другого журнала нашего сайта.

პროფილი

Сначала выберите язык, чтобы ввести ниже информацию на других языках.
მომხმარებლის სახელი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს პატარა ასოებს,ციფრებსა და დეფისებს/ქვედა ხაზებს
პაროლი უნდა იყოს სულ ცოტა 6 ნიშნიანი.
  გიორგი წერეთელი = გწ

(თქვენი ორგანიზაცია, მაგ. "სიმონ ფრეიზერის უნივერსიტეტი")

ORCID iD могут быть присвоен только Регистром ORCID. Вы должны соответствовать их стандартам для формирования ORCID iD и добавить полный адрес URI (например, http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(მაგ. დეპარტამენტი და თანამდებობა)
სამუშაო ენები

: Уведомлять по электронной почте о публикации нового выпуска журнала.
: Разрешить отправлять статьи в журнал.
: Согласен участвовать в рецензировании рукописей, направляемых в журналы этого сайта.

* обозначает обязательное поле