ავტორებისთვის

ავტორებს ვთხოვთ სტატიები მოგვაწოდონ შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით:   

◍ რედაქტორის პარამეტრები Word Windows-ისთვის; ფურცლის ზომა - A4; შრიფტი - Sylfaen; სტატიის ტექსტისთვის, შრიფტის ზომა - 12; სტრიქონებს შორის ზომა - 1.5; მინდორი - Normal;

◍ ავტორის სახელი და გვარი, ფაკულტეტი, მიმართულება, კურსი: განათავსეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში, შრიფტის ზომა - 12; 

◍ სტატიის სახელმწოდება: შრიფტის ზომა - 14, Bold-oთ, განათავსეთ ცენტრში; 

◍ გვერდების რაოდენობა - 5-7;

◍ გამოიყენეთ: სქოლიოები, ციტირება და შიდატექსტური დამოწმება; დაურთეთ გამოყენებული ლიტერატურა; 

◍ სტატიის მოკლე, ინგლისურენოვანი რეზიუმე 150-200 სიტყვით;  

◍ გამოგზავნეთ სამეცნიერო ხელმძღვანლის სარეკომენდაციო წერილი, რომ სტატია აკმაყოფილებს ჟურნალის სამეცნიერო და ტექნიკურ მოთხოვნებს.

გაითვალისწინეთ, რომ სტატიები მოწმდება პლაგიატზე.


2022-02-01