შეფასების სისტემა

სტატია ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.

N#

კრიტერიუმის დასახელება

სუსტი

საშუალო

კარგი

1.

ნაშრომის შინაარსი: დასმული პრობლემის აქტუალობა და კვლევის მიზანი.

1-10

11-15

16-20

2.

ანალიზის   სიღრმე  და კვლევის ხარისხი: საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, არგუმენტაციის სიზუსტე, კონკრეტულობა და კომპლექსურობა; სამეცნიერო ლიტერატურის შესაბამისობა საკვლევ თემასთან.

1-10

11-15

16-20

3.

მონაცემთა სანდოობა: მონაცემების სისწორე. დამოწმებულია თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში.

1-10

11-15

16-20

4.

ნაშრომის სტრუქტურა: სტატიის ორგანიზება, მართლწერის საკითხები (სტილისტური, მორფოლოგიურ-ორთოგრაფიული, პუნქტუაციური შეცდომები).

1-10

11-15

16-20

5.

შედეგები: ლოგიკურია თუ არა დასკვნები.

1-10

11-15

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022-02-01