ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა, კერძო სამართლის მიმართულება, II კურსი