ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი